בית המשפט העליון פסק בעניין חובת הביטוח במוסדות מוכר שאינו רשמי

ומה לגבי יתר מוסדות המוכר שאינו רשמי? בית המשפט רמז, בזהירות, כי חובת הרשות המקומית לערוך ביטוח תאונות אישיות, חלה גם בהם, אך מכוח חוזר מנכ"ל ולא מכוח חוק לימוד חובה. הנושא הושאר בצריך עיון (עד לעתירה הבאה…).
נכתב ע"י: עו"ד גל קנר אלימי

שיתוף ברשתות:

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email

כללי

לאחרונה, בית המשפט העליון נדרש להכריע בסוגיית הגורם האחראי על עריכת ביטוח תאונות אישיות במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים תיכוניים.

המקרה שהגיע לבית המשפט העליון, הוא מקרה של נער, שבגיל 17 החליק ונחבל בראשו במסגרת חינוכית.
לאחר הגשת תביעה נזיקית בנושא, התברר כי המסגרת, תיכון מוכר שאינו רשמי, לא ערכה ביטוח תאונות אישיות לתלמיד.

התלמיד הגיש תביעה נגד המוסד החינוכי, הרשות המקומית ומשרד החינוך, בעילה של רשלנות והפרת חובה חקוקה, וטען כי היה על הגורמים המעורבים, ביחד ולחוד, לדאוג לו לביטוח תאונות אישיות כמתחייב בחוק לימוד חובה, ומשלא עשו כן – הם התרשלו.

ההליך המשפטי בבית משפט השלום

בית הספר, הרשות המקומית ומשרד החינוך, היו חלוקים בשאלה על מי מבניהם מוטלת החובה לבטח את התלמידים במוסד מוכר שאינו רשמי, וביקשו מבית המשפט להכריע בנושא.

הרשות המקומית התנערה מאחריות וטענה כי לא חלה עליה חובה חוקית לבטח תלמיד שמתחנך במוסד מוכר שאינו רשמי מבחירתו החופשית, ושמשלם על לימודיו. לשיטת העירייה, חלה עליה חובה לבטח רק מי שזכאי לחינוך חינם, וזאת מתוקף הסעיף הרלוונטי בחוק לימוד חובה.

אלא שבית משפט השלום קבע כי הרשות המקומית מחוייבת לערוך ביטוח תאונות אישיות לכל תלמיד שגילו מקנה לו זכות ללימוד חינם, ללא תלות באופי המוסד החינוכי שבו הוא מתחנך ולתשלומים שהוא משלם בפועל. לצד זאת, בית משפט השלום קבע כי גם על המוסד החינוכי ועל משרד החינוך חלה אחריות בגין אי עריכת ביטוח וכי אלה, התרשלו בתפקידם.

בסופו של דבר, בית המשפט ייחס לרשות המקומית ולבית הספר אחריות בחלקים שווים בשיעור של 40%, ולמשרד החינוך אחריות בשיעור של 20%.

ההליך המשפטי בבית המשפט המחוזי

על פסק הדין של בית משפט השלום הוגשו ערעורים, הן מטעם בית הספר והן מטעם משרד החינוך.

בית המשפט המחוזי בחן את הנושא וקבע כי על הרשות המקומית אכן חלה חובה חוקית לערוך ביטוח תאונות אישיות, מכוח חוק לימוד חובה, גם לתלמידים המתחנכים במוסדות מוכר שאינו רשמי. לצד זאת, בית המשפט המחוזי קבע כי האחריות היא על הרשות המקומית בלבד, וחייב את הרשות לשאת במלוא סכום הנזק. לרגע נדמה כי היה מדובר בבשורה של ממש.

ההליך המשפטי בבית המשפט העליון

בית המשפט העליון, נדרש לערעור שהגישה העירייה, ופסק דינו מיום 28.2.2022, שינה, ובעיקר צמצם, את ההכרעות של בתי המשפט קמא.

בפסק הדין, בית המשפט העליון קבע כי בהתאם לחוק לימוד חובה, חלה על הרשות המקומית לערוך ביטוח תאונות אישיות לתלמידים שזכאים לפי החוק לחינוך חינם. לשיטת בית המשפט העליון, בהתאם לחוק לימוד חובה, מדובר בשתי קבוצות תלמידים:

• כלל התלמידים שמתחנכים במוסדות חינוך רשמיים.

• כלל תלמידי מוסדות תיכונים מוכרים שאינם רשמיים, ללא תלות בזהות הבעלות על המוסד, כיוון שלגביהם הוחלט בצו, כי הם זכאים לחינוך חינם לפי חוק לימוד חובה (כיוון שהמדינה לא מספקת חינוך רשמי בחטיבות עליונות).

מדובר בבשורה לכלל מוסדות החינוך התיכון המוכרים שאינם רשמיים שאינם בבעלות המדינה.

ומה לגבי יתר מוסדות המוכר שאינו רשמי?

בקריאה מעמיקה של פסק הדין, ניתן לראות כי לצד הקביעה הברורה של בית המשפט העליון לעניין חובתה של הרשות המקומית לערוך ביטוח בכל מוסדות המוכר שאינו רשמי התיכוניים, בית המשפט הביע עמדה כללים לגבי שני נושאים חשובים נוספים:

• מוסדות חינוך שפועלים בניגוד לדין: בית המשפט הבהיר כי לא תתכן תוצאה לפיה הרשות המקומית תהיה מחויבת לבטח תלמידים המתחנכים במוסדות שאינם פועלים כחוק, או תלמידים שכלל אינם מתחנכים במוסד חינוך כלשהו.

• מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים, יסודיים וחטיבות ביניים: בית המשפט העליון ציין, "בזהירות הראויה", כי נדמה שעל הרשויות המקומיות חלה חובה לערוך ביטוח שתחולתו רחבה מזו של החוק, וזאת כפי שעולה מחוזר מנכ"ל משרד החינוך שכותרתו 'תשלומי הורים'.

בית המשפט העליון ציין כי נדמה שחוזר מנכ"ל תשלומי הורים מרחיב את האמור בחוק לימוד חובה ומתייחס לחובת הרשות המקומית לדאוג לביצוע ביטוח תאונות אישיות, במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים, ללא תלות בשכבת הגיל ו/או בצו לימוד חובה.

למרות הערותיו של בית המשפט העליון בנושא, לא נקבעה הלכה ברורה ונדמה כי הנושא יתברר במסגרת הליך משפטי נפרד, ככל שיוגש. אך הדלת בנושא – נפתחה.

לסיכום

נכון למועד כתיבת שורות אלה, ההלכה המחייבת היא כי הרשויות המקומיות מחויבות לערך ביטוח תאונות אישיות לכלל התלמידים המתחנכים במוסדות חינוך התיכוניים, לרבות המוסדות שאינן בבעלות המדינה.

בית המשפט אומנם לא הכריע באשר לחובת הרשות המקומית לערוך ביטוח תאונות אישיות לכלל התלמידים במוסדות המוכש"ר, אך ציין כי ייתכן וגם לגביהם קיימת לרשות חובה כאמור.

משרדנו מייצג בעלויות, הורים ותלמידים בהליכים משפטיים בנושא, לרבות תביעות ביטוחיות ונזיקיות וכן בהליכים מנהליים עקרוניים, לבית המשפט לעניינם מנהליים ו/או לבג"ץ.

כתבות נוספות