בית הספר החליט להרחיק את הילד שלי לצמיתות. האם יש מה לעשות?

קודם כל התשובה היא – כן! אז באילו מקרים מרחיקים תלמיד לצמיתות? מה ההליך החוקי? וכיצד ניתן לערער על החלטת הרחקת תלמיד? במאמר זה נפרוש בפניכם את התמונה המלאה לגבי כללי הרחקת תלמיד לצמיתות.
נכתב ע"י: עו"ד גל קנר אלימי

שיתוף ברשתות:

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email

כללי

מערכת החינוך אמונה על מתן מענה חינוכי לכל תלמיד ותלמידה בישראל, מכוח חוק.
בנוסף, לתלמידים בישראל, כמו לכל אזרח אחר, יש זכויות. חלק מהזכויות נובעות מחוקי היסוד (למשל חוק יסוד כבוד האדם וחירותו), חלק נובעות מהסכמות ומאמנות בינלאומיות שישראל אימצה, וחלקן אף מעוגנות בחוק זכויות התלמיד, תשס"א-2000. גם חוזרי המנכ"ל של משרד החינוך עצמו מעגנים את זכויות התלמידים, לרבות בנוהל הרחקת תלמיד.

מתי מותר להרחיק תלמיד לצמיתות ממוסד חינוכי?

הפסקת לימודים, קרי, הרחקת תלמיד לצמיתות, היא סנקציה חריגה ביותר, שבתי הספר רשאים לנקוט בה, אך רק בהתאם לכללים המוגדרים בנושא, ורק לאחר שהם דאגו למצות עם התלמיד את כל החלופות החינוכיות.

החלופות החינוכיות אותן בית הספר נדרש למצות לפני הליך של הרחקת תלמידים (ולעיתים גם לפני הליך השעיה), כוללות מגוון הליכים חינוכיים, כאשר העיקרי ביניהם הוא בניית תכנית לימודים אישית ארוכת טווח, ומעקב אחריה.

המגמה של משרד החינוך היא מאוד ברורה: המקום של תלמיד הוא בבית הספר ולבית הספר אסור לוותר על תלמיד בקלות. לרוב, בעיות התנהגות ובעיות אלימות של תלמיד מצביעות על נסיבות ו/או על קשיים אישיים שצריך לתת להם פתרונות בתוך בית הספר, באמצעות כלים חינוכיים וטיפוליים. רק אם בית הספר השתמש בכל הכלים שברשותו – עומדת לו הסמכות לשקול הרחקה של תלמיד.

מקרה לדוגמה

על מנת להרחיק תלמיד, בית הספר נדרש לסווג את המקרה בגינו הוא מעוניין להרחיק את התלמיד, לבצע את פעולות החובה והרשות הנדרשות בהתאם למקרה, ולפעול לפי טווח הפעולות שקבוע בחוזר המנכ"ל. בית ספר שמורה על הרחקת תלמידים לצמיתות מבלי למצות את החלופות החינוכיות הרלוונטיות, בהתאם למדרג – פועל בחריגה מסמכות.

אתן דוגמא:

המקרה: תלמיד נתפס שותה אלכוהול בשטח בית הספר.

סמכות בית הספר: במקרה כזה, בית הספר מחויב לבצע את הפעולות הקבועות בנוהל הרחקת תלמיד של משרד החינוך, בהתאם למדרג בו הן מופיעות: 1) בירור פרטי האירוע, 2) הזמנת התלמיד וההורים לשיחה בבית הספר, 3) הטלת מטלה חינוכית הקשורה לתופעה, 4) ביטוי בסעיף ההתנהגות בתעודה.
בית הספר אינו מוסמך להטיל סנקציה שאינה מופיעה בחוזר המנכ"ל, כמו למשל, לתת ביטוי בתעודה בסעיף שאיננו סעיף התנהגות והוא גם לא מוסמך לפעול בניגוד למדרג המופיע בחוזר, למשל, ליתן ביטוי בתעודה לפני שהוא מזמין את התלמיד וההורים לשיחה.
בנוסף, לבית הספר יש שיקול דעת לנקוט בפעולות נוספות, 'פעולות רשות', כאשר גם אותן בית הספר מוסמך לבצע אך ורק בהתאם למדרג המופיע בחוזר. במקרה שבענייננו, שתיית אלכוהול בבית הספר, חוזר מנכ"ל מאפשר לבית הספר להפעיל שיקול דעת ולנקוט בפעולות הבאות, לפי סדרן: 1) בניית תכנית אישית לתלמיד, 2) התניית השתתפות התלמיד בפעילויות בליווי מבוגר, 3) השעיה מבית הספר.

המשמעות היא שבמקרה כאמור, כאשר תלמיד נתפס שותה אלכוהול בבית הספר, לבית הספר אין סמכות להורות על הרחקת תלמיד מבית הספר לצמיתות. לכל היותר בית הספר מוסמך לנקוט כלפי התלמיד בהשעיה, וזאת אך רק בתנאי שבית הספר מיצה קודם לכן את כל פעולות החובה וכל פעולות הרשות, לפי המדרג בו הן מופיעות בחוזר המנכ"ל.

מהו אופן הליך ההרחקה?

ככל שמקרה מסויים מאפשר הרחקת תלמיד, וככל שבית הספר מיצה את כל החלופות החינוכיות מול התלמיד בהתאם לנהלי משרד החינוך, הוא נדרש לפעול בהתאם לחוזר מנכ"ל הרחקת תלמיד לצמיתות:

1. בית הספר מחויב לערוך לתלמיד ולהוריו שימוע לפני החלטה על הרחקת תלמיד. כחלק מכך, בית הספר נדרש למסור לתלמיד ולהוריו, בדואר רשום, מכתב זימון לשימוע ובו הפרטים המלאים המחייבים.

2. השימוע בבית הספר צריך להתקיים בנוכחות ועדה הכוללת את כל הגורמים הרלוונטיים. במסגרת השימוע בית הספר נדרש לפרט בפני התלמיד והוריו את הטעמים בגינם בית הספר שוקל להרחיק את התלמיד לצמיתות. בהמשך, ההורים והתלמיד ישמיעו את טיעוניהם ובית הספר מחויב לשמוע אותם בלב פתוח ובנפש חפצה.

3. החלטה על הרחקת תלמיד לצמיתות, תימסר לתלמיד ולהוריו בכתב, באופן מנומק, בהתאם לכללים. החלטת ההרחקה תכלול גם התייחסות לזכותם של התלמיד המורחק והוריו להגיש ערר על החלטת ההרחקה (תוך 14 ימים או 10 ימים, בהתאם לסיווג ההחלטה).

שימו לב, כי כאשר מתקבלת החלטה להרחקת תלמיד לצמיתות, התלמיד המורחק זכאי להמשיך לפקוד את בית הספר עד להגשת הערר או להכרעה בו.

רק במקרים חריגים ביותר, בית הספר מוסמך להרחיק תלמיד לצמיתות לאלתר (באופן מיידי). הרחקת תלמיד לצמיתות לאלתר מחייבת את אישור מפקח/ת המחוז וכן עמידה בכללים נוספים.

האם ניתן לערער על החלטת הרחקת תלמיד לצמיתות?

כן. על החלטת מוסד חינוכי להרחיק תלמיד לצמיתות ניתן לערער למפקח/ת המחוז בו פועל בית הספר. ככל שמדובר על החלטה להרחיק תלמיד לצמיתות לאלתר, כיוון שבהחלטה מסוג זה מעורבת מפקח/ת המחוז, יש להגיש את הערעור לגורם בכיר יותר, לרוב למנהל/ת המחוז.

גם לערר על החלטת ההרחקה קיימים כללים מוגדרים, וועדת הערר במשרד החינוך מחויבת לפעול לפיהם. בין היתר היא מחויבת לקיים שימוע, מחויבת להודיע על פרטי הדיון בדואר רשום, מחויבת להזמין גם נציג הורים ותלמידים לדיון, וכיוצ"ב.

על החלטת ועדת הערר בעניין הרחקת תלמיד ניתן להגיש עתירה לבית משפט לעניינים מנהליים.

לסיכום

הרחקת תלמיד לצמיתות היא סנקציה מרחיקת לכת, שיש לה כללים מוגדרים וברורים. חריגה מהכללים יכולה להוביל לביטול החלטת ההרחקה.
משרדנו יצג בהצלחה גדולה הורים, תלמידים, מוסדות חינוך ורשויות בהליכי הרחקת תלמידים, לרבות ייצוג בוועדות הערר ובעתירות בבתי המשפט לעניינים מנהליים.

כתבות נוספות