האם ניתן לתבוע את משרד החינוך על נזק שנגרם לתלמיד?

כאשר תלמיד ניזוק במסגרת מוסד חינוכי ואף מחוצה לו, נזק פיזי או נזק נפשי, עומדות בפניו מספר אפשרויות משפטיות, שלרוב שלובות זו בזו. מאמר זה יסייע לכם להכיר את האפשרויות המשפטיות והמשמעויות שלהן.
נכתב ע"י: עו"ד גל קנר אלימי

שיתוף ברשתות:

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email

כללי

על פי הדין והפסיקה בישראל, על צוותי מוסדות החינוך אחריות לדאוג לביטחונם של התלמידים המתחנכים להם, וזאת באמצעות 'פיקוח נאות'. בנוסף, לפי הדין, כל הילדים בגילאי לימוד חובה, המתחנכים במסגרות חינוך מוכרות, מבוטחים בביטוח תאונות אישיות לתלמידים. תלמידים במוסדות רשמיים, שפעיליהם, מוריהם ועובדיהם אינם עובדי משרד החינוך, מבוטחים, לצד ביטוח התאונות האישיות, גם בביטוח צד ג'. המשמעות היא כי כאשר תלמיד ניזוק במסגרת מוסד חינוכי, בין אם נזק פיזי ובין אם נזק נפשי, עומדות בפניו מספר אפשרויות, שלרוב שלובות זו בזו:

תביעה ביטוחית מתוקף ביטוח תאונות אישיות

סעיף 6(ד1) לחוק לימוד חובה קובע כי כל תלמיד שזכאי לחינוך חינם לפי החוק (כלומר, ילד מגיל שלוש ועד כיתה יב' הלומד במוסד מוכר), יהיה מבוטח בביטוח תאונות אישיות.

ביטוח תלמידים נעשה על ידי הרשות המקומית, משולם במסגרת תשלומי הורים כתשלום חובה בסך 49 ₪, והוא חל על תלמידים לאורך כל ימות השנה וללא תלות למקום התאונה, כלומר גם מחוץ למסגרת החינוכית.

פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים מעניקה כיסוי ביטוחי לתלמידים שנגרם להם היזק גופני כתוצאה מתאונה שאירעה במקום כלשהו בשטח מדינת ישראל, ובכפוף לחריגים בפוליסה.

חשוב לשם לב כי גם הורים או בני משפחה של תלמידים, זכאים לפיצויים עקב היזק גופני כתוצאה מתאונה כהגדרתם בפוליסה ובכפוף לתנאים ולחריגים המצויים בה, במקרה שהם משתתפים, ללא שכר, בפעילות בית ספרית.
בנוסף, לפני מספר שנים, פוליסת תאונות אישיות לתלמידים הורחבה והיא מכסה גם מקרי ביטוח הנובעים מהיזק גופני המתרחש בחו"ל, לרבות תאונת דרכים שבהן נפגע תלמיד/ה ו/או הורה מבוטח בעת שהייתם בחו"ל מטעם המוסד החינוכי ו/או הרשות המקומית ו/או משרד החינוך.

התביעה מוגשת באמצעות טופס הגשת תביעה, בליווי מסמכים נלווים לתביעה.

בתביעת תאונות תלמידים מתוקף פוליסה זו, הפיצוי אשר ניתן קבוע מראש לפי סוג הנזק (למשל פיצוי בגובה מסויים עבור אחוזי נכות שנגרמו בתאונה, פיצוי עבור ימי אשפוז, פיצוי עבור תקופת אי כושר וכדומה, החזר הוצאות רפואיות שאינן מכוסות על ידי קופ"ח, הכל בהתאם לקבוע בפוליסה).

השאלות הנבדקות הן האם האירוע מכוסה על ידי הפוליסה (למשל האם באמת מדובר בתאונה כפי שהיא מוגדרת בפוליסה ולא בנזק ממחלה) והאם האירוע הוביל לאשפוז או לנכות המכוסים בפוליסה. התלמיד לא נדרש להוכיח כי גורם כזה או אחר אחראי לתאונה, או שזו לא התרחשה באחריותו המלאה או החלקית.

באופן טבעי, הפיצוי מתוקף הפוליסה מצומצם יחסית והוא ניתן רק עבור הרכיבים המפורטים בפוליסה.

תקופת ההתיישנות לתביעה בגין תאונת תלמיד היא שלוש שנים ממועד האירוע או מהמועד בו התלמיד הפך להיות בגיר (כלומר עד גיל 21) לפי המאוחר, גם אם התאונה עצמה אירעה בגילאים צעירים יותר.

תביעה נזיקית בשל רשלנות

תביעה נזיקית היא תביעה נוספת שניתן לתבוע, לצד התביעה הביטוחית, וזאת במקרה בו התקיימה רשלנות מצד משרד החינוך, בית הספר, צוות בית הספר ו/או הרשות המקומית שהובילה לנזק.

במסגרת פסיקה ענפה נקבע כי משרד החינוך, האמון על חינוך התלמידים ושמירה על ביטחונם, נדרש לבצע פיקוח נאות על התלמידים. הגדרת הפיקוח הנאות איננה הגדרה סגורה, והיא נבחנת בהתאם לנסיבות המקרה, לגילאי התלמידים, לתנאי השטח וכיוצ"ב.

כך או אחרת, נקבע בפסיקה כי חובת הזהירות של בית הספר כלפי תלמידיו היא חובה מוגברת, ובתי המשפט השוו את חובת ההשגחה של מורה או מוסד חינוכי כלפי תלמיד לחובת ההשגחה של הורים, ולאור חובה זה נבחנת גם קיומה של רשלנות.
למשל, בפסק דין שעסק בפציעת תלמידה במסגרת שיעור ספורט, נקבע כי היעדרות של המורה לשתי דקות בלבד, די בה כדי להוות רשלנות [ת.א. (קריות) 49281-10-12 פלונית נ' מדינת ישראל – משרד החינוך]

יתרה מכך, הפסיקה קבעה כי גם נזק נפשי שנגרם כתוצאה מרשלנות של צוות חינוכי, מחייב פיצוי בנזיקין. בתוך כך נקבע כי הצוות החינוכי מחוייב לצפות פגיעה של תלמידים בתלמידים אחרים ולבצע טיפול מונע במקרים מעין אלו, וכן לפעול לטובת ניטור תלמידים עם קשיים רגשיים, במיוחד עם תלמידים שנתוניהם הסוציאליים הגלויים ו/או התנהגותם מחייבים בירור מעמיק בדבר מצבם הנפשי. מקרים בהם הצוות הנפשי לא עומד בחובות אלה ונגרם לתלמיד נזק נפשי בשל כך, עשויים להוביל לחיוב בנזיקין.
במסגרת תביעה נזיקית ניתן לתבוע, מעבר לנזק העיקרי, גם פיצוי בגין ההשלכות התפקודיות שנגרמו לתלמיד מהמקרה, בהווה ובעתיד, לרבות פיצוי בגין הוצאות רפואיות, פיצוי בגין כאב וסבל שנגרם לתלמיד ולמשפחתו ואפילו הפסד כושר השתכרות עתידי של התלמיד בשל פגיעתו, ולכן סכומי התביעה הנזיקית גבוהים יותר מסכומי התביעה הביטוחית.

תביעה ביטוחית מתוקף ביטוח צד ג'

משרד החינוך מבטח את חבותו וחבות עובדיו כלפי תלמידים, באמצעות הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל, חברה לביטוח בע"מ.
מדובר על ביטוח צד ג', שמכסה פעילות חינוכית רשמית, גם אם היא מתבצעת מחוץ לכתלי המוסד, ובלבד שמשרד החינוך ו/או עובדיו נהגו ברשלנות שבעקבותיה נגרם נזק גוף לתלמיד.

במקרה של אירוע המקים עילה נזיקית נגד משרד החינוך או עובדיו, והמכוסה על ידי הפוליסה, ניתן לפנות ישירות לענבל ולתבוע את הפיצוי המגיע.

חשוב לשים לב כי במסגרת ביטוחית זו לא נכללים מוסדות מוכרים שאינם רשמיים ו/או מוסדות פטור, כיוון שהפוליסה חלה רק על משרד החינוך ועובדיו. לכן, בעלות פרטית ומי שעובד מטעמה אינם מכוסים בביטוח זה. מסגרות פרטיות רשאיות לרכוש ביטוח צד ג' באופן עצמאי, ומומלץ לבדוק זאת במקרה של אירוע רשלנות שהוביל לנזק לתלמיד. קשה להפריז בחשיבות של קיומו של ביטוח צד ג' לכל מסגרת חינוכית, ומאוד מאוד מומלץ למוסדות חינוך פרטיים לרכוש ביטוח שכזה, ובכיסוי משמעותי, ומוצע להורים לבדוק שביטוח כזה קיים כשהם רושמים את ילדם למוסד חינוך פרטי.

לסיכום

משרדנו מלווה הורים ותלמידים בהגשת תביעות ביטוחיות ונזיקיות בגין נזק פיזי וכן תביעות נזיקיות בגין נזק נפשי.

ההיכרות של משרדנו עם תחום דיני החינוך ועם הכללים המחייבים את משרד החינוך, בתי הספר והרשויות המקומיות, מאפשר לנו להתאים את האסטרטגיה המשפטית המתאימה ביותר לנסיבות המקרה ולמצות את זכויות התלמיד הנפגע.

כתבות נוספות