הכל על הליך הזכאות לחינוך חינם לילדים חולים

במקרים מסויימים, כאשר תלמיד לא מסוגל, מסיבות בריאותיות, לפקוד מסגרת חינוכית, משרד החינוך יספק לו שירותי חינוך. 
נכתב ע"י: עו"ד גל קנר אלימי

שיתוף ברשתות:

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
בהתאם לדין, ילדים בגילאי 3-18 בחינוך הרגיל וילדים בגילאי 3-21 בחינוך המיוחד, זכאים לחינוך חינם במוסד חינוך רשמי, במימון המדינה. חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2001 מרחיב את חובתה של המדינה לספק חינוך בתוך מסגרות החינוך, וקובע את חובתה של המדינה לספק חינוך חינם גם לתלמידים שאינם מסוגלים לפקוד את מוסדות החינוך, בשל מחלה, מחלה מתמשכת או אשפוז.

המשמעות היא שגם כאשר ילד לא מסוגל, מסיבות בריאותיות, לפקוד את ספסל הלימודים, משרד החינוך אחראי לספק לתלמיד שירותי חינוך.

החוק מבחין בין תלמיד שנעדר ממסגרת חינוכית לאור אשפוז לבין תלמיד שנעדר ממסגרת חינוכית לאור מחלה או מחלה מתמשכת.

מתן מענה חינוכי לתלמידים מאושפזים

בבתי החולים בארץ מופעלים מרכזים חינוכיים שמספקים שירותי חינוך לתלמידים המאושפזים בהם. מדובר על בתי ספר השייכים למשרד החינוך, ופועלים במטרה לאפשר לילדים המאושפזים המשך התפתחות מיטבית ושמירה על הרצף החינוכי, גם בתקופה משברית.

במרכזים החינוכיים בבתי חולים עובדים צוותי הוראה, צוות מסייע ובעלי מקצוע נוספים, המספקים שירותים חינוכיים לתלמידים המאושפזים, כאשר תכנית הלימודים נבנית באופן אישי, בהתאמה לצרכיו, רמתו ויכולתו הלימודית, התפקודית והבריאותית של התלמיד המאושפז.

החוק קובע כי משרד החינוך הוא שנושא בהוצאות חינוכו של ילד מאושפז, לצד השתתפות של בית החולים בעלויות הפעלת המסגרת החינוכית הפועלת בו.

מתן מענה חינוכי לתלמידים חולים השוהים בביתם

חוק חינוך חינם לילדים חולים קובע כי 'ילד חולה' וכן 'ילד חולה במחלה מתמשכת' השוהים בביתם, יהיו זכאים לשירותים חינוך בבית בו הם שוהים. שירותי החינוך יינתנו על ידי עובד מצוות המוסד החינוכי אליו התלמיד משובץ.

החוק מגדיר כי 'ילד חולה' הוא ילד השוהה בביתו במשך תקופה העולה על 21 ימים רצופים על פי הוראת רופא, וכי 'ילד החולה במחלה מתמשכת' הוא ילד שיש לו מחלה או ליקוי בריאותי המצריכים טיפול בבית חולים או שהייה בבית לפי הוראת רופא, לתקופה העולה על ארבעה שבועות.

במקרה של תלמידים חולים השוהים בביתם, משרד החינוך יחד עם הרשות המקומית נושאים בהוצאות חינוכו של התלמיד החולה.

הליך קבלת הזכאות

שלב ראשון – הגשת הבקשה

במקרה שבו תלמיד חולה שוהה בביתו, הורי התלמיד נדרשים להגיש בקשה לקבל מענה כאמור. לבקשה יש לצרף שני מסמכים:

• אישור מחלה עדכני, הכולל התייחסות לפרק הזמן בו התלמיד צפוי לזהות בביתו עקב מחלה. יש לציין את תאריך תחילת המחלה ולכל הפחות לציין מועד צפוי לסיומה.

• אישור הורים לקבלת מענה חינוכי בבית, שבמסגרתו ההורים מצהירים כי הם מאשרים את השתתפות ילדם במתן מענה חינוכי בביתם, את כניסת צוות ההוראה לבית ואת נוכחותם בבית בזמן הלימודים (או לחילופין נוכחותו של אדם בוגר אחר, שאושר על ידי ההורים מראש).

שלב שני – ניתוב הבקשה למוסד החינוכי ובניית תכנית לימודים אישית

לאחר הגשת הבקשה ובהנחה שהיא נמצאה תקינה בשלב הראשון, הבקשה תנותב למוסד החינוכי בו מתחנך התלמיד לטובת בניית תכנית לימודים לילד החולה. התכנית החינוכית תכלול התייחסות להיבטים חינוכיים, טיפוליים, רגשיים וחברתיים.
הצוות החינוכי נדרש לפרט, במסגרת תכנית הלימודים המותאמת, את מקצועות הלימוד הנדרשים ללמידה בבית, להתאימם לתכנית הלימודים הנלמדת בכיתה, וליתן דגשים לימודיים ו/או אחרים.
כמו כן, התכנית תכלול התייחסות לשירותים נוספים הניתנים לתלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחד (למשל ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, פיזיותרפיה וכיוצ"ב).

היקף השעות השבועיות יקבע בהתאם לגיל התלמיד, ובהתאם לקבוע בתקנות חינוך חינם לילדים חולים (תכנית חינוך לילדים מאושפזים וילדים חולים), תשע"ח – 2018 ובהנחיות משרד החינוך, כמפורט להלן:
בשכבת גן: עד 5 ש"ש.
בשכבה ז' – יב' (ללא בגרויות): עד 8 ש"ש.
בשכבות יא' – י"ב (עם בגרויות): עד 12 ש"ש.

במקרה של תלמיד שזכאי לשירותי חינוך מיוחדים, יקבעו שעות נוספות, לרבות שעות סיוע וטיפול פרא רפואי, בהתאם לסוג המוגבלות, לצרכיו ולרמת תפקודו של התלמיד.

שלב שלישי – אישור ההורים

משרד החינוך והרשות המקומית יספקו להורים את המידע המלא באשר לתכנית הלימודים שנבנתה לתלמיד, ויקבלו את אישורם לתכנית לפני הפעלתה.

ההורים מצידם נדרשים להתחייב לנוכחות מלאה לאורך כל המפגשים (או לחילופין לספק אדם בגיר אחר שיהיה במקומם לאורך כל שעות הפעילות). לצד זאת, ההורים מתחייבים שלא יקחו חלק פעיל בשיעור אלא אם הדבר נקבע מראש במסגרת תכנית הלימודים.

כמו כן, ההורים מתחייבים להקצות מרחב מתאים ללמידה ולספק אמצעי למידה מותאמים.

שלב רביעי – שיבוץ אנשי צוות ו/או סייע/ת חינוכי/ת

ככלל, משרד החינוך אחראי לשבץ את אנשי הצוות שיתנו את המענה החינוכי, בהתאם לתכנית הלימודים. ניתן להעסיק עובד הוראה אשר עובד במוסד החינוך אליו משובץ התלמיד, ובלבד שהעובד הביע הסכמתו ללמד תלמיד חולה בביתו שלא במסגרת משרתו בבית הספר, שלא בשעות המערכת האישית שלו במוסד החינוכי ובתמורה לתשלום נוסף. בנוסף, משרד החינוך בשיתוף הרשות המקומית יפעלו לטובת איתור סייע/ת חינוכי/ת לתלמיד.

תפקידי הצוות הנותן מענה בבית התלמיד לרבות הסייע/ת החינוכי/ת הם אך ורק למתן מענה בתחום הלימודי, טיפולי או בסיוע לצורך לימודים בהתאם לתוכנית הלימודית האישית, והם אינם רשאים לבצע כל תפקיד אחר, לרבות תפקידי ההורים/אפוטרופוס כמי שאחראים על שלומו או רווחתו של התלמיד בביתו.

לסיכום

תמיכה חינוכית לתלמידים חולים, הן מהחינוך הרגיל והן מהחינוך המיוחד, אפשרית במקרה בו תלמידים מאושפזים או חולים לתקופה העולה על 21 ימים או חולים במחלה מתמשכת. כל התמיכה החינוכית נעשית על חשבון המדינה, ללא השתתפות ההורים.

על דחיית בקשה לחינוך חינם לתלמידים חולים ניתן להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים.

משרדנו מלווה הורים ותלמידים בהליך הגשת הבקשות ו/או בעתירה על ההחלטה בהן. אנחנו ממליצים לעמוד איתנו בקשר מראש ולהסתייע בנו כבר בשלבים מוקדמים, בכדי לחסוך הליכים משפטיים בשלב מאוחר יותר.

כתבות נוספות