ועדות זכאות ואפיון, ועדת השגה ומה שביניהן

מיצוי זכויות תלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים, הוא משימה לא פשוטה, בלשון המעטה. לצד הרצון של המדינה לקדם תלמידים עם מוגבלויות, עדיין קיימים למדינה שיקולים נוספים, בעיקר תקציביים, ולשטח קיימת עוד כברת דרך לעשות. במאמר זה נסייע לכם לעשות סדר בוועדות האמונות על הנושא, בסמכויותיהן ובהליכים המתקיימים במסגרתן.
נכתב ע"י: עו"ד גל קנר אלימי

שיתוף ברשתות:

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email

תיקון חוק 11 לחוק החינוך המיוחד

ועדות זכאות ואיפיון הן ועדות שהוקמו בשנת 2018 לאחר תיקון 11 לחוק חינוך מיוחד, תשמ"ח-1988. עד אותו שלב, פעלו במרחב החינוך המיוחד שתי ועדות נפרדות – ועדת שילוב, שהיתה אמונה על קביעת סל שילוב בחינוך הרגיל וועדת השמה, שהיתה אמונה על השמת תלמידים במסגרות חינוך מיוחד.

תיקון 11 לחוק חינוך מיוחד איחד את הטיפול והסיוע בנוגע לתלמידים עם צרכים מיוחדים במסגרת ועדה אחת – ועדת זכאות ואפיון.

ועדת זכאות ואפיון

על מנת להקל עליכם את ההתנהלות מול ועדת זכאות ואפיון, ריכזנו עבורכם את עיקרי התיקון לחוק ואת הדגשים מטעמנו.

נקדים ונאמר כי לצד שיקולי טובת התלמיד עם הצרכים המיוחדים, עומדים מול הוועדה שיקולים נוספים וביניהם שיקולים תקציבים ושיקולים מערכתיים. לכן, חשוב להגיש את הפניה לוועדה בצורה מסודרת, מגובה במסמכים ולהבהיר במסגרת הפניה מדוע טובת הילד במקרה שלכם מצריכה את קבלת בקשתכם.

כיצד מתבצע ההליך מול ועדת זכאות ואפיון ומה לוחות הזמנים?

בשלב הראשון – הפניית התלמיד לוועדה, שתתבצע עד ליום 31.3 מדי שנה. הפניה יכולה להיעשות על ידי המסגרת החינוכית, הרשות המקומית או על ידי ההורים. כאמור לעיל, הפניה הראשונה לוועדה חשובה ביותר ויש לצרף לה את כלל המצורפות הנדרשות. לצד זאת, חשוב לשם לב למספר דגשים:

1. במסגרת שאלון ההורים חשוב להציף ולהדגיש את הקשיים שילדכם מתמודד איתם גם במסגרת החינוכית וגם בבית. יש לתת ביטוי לכל הקשיים, ביניהם קשיים התפתחותיים, שפתיים, לימודיים, חברתיים ורגשיים.

2. חשוב לבדוק שכל הקשיים קיבלו ביטוי ברור במסגרת האבחונים הקבילים המחייבים. בנוסף, ניתן לצרף חוות דעת נוספות, מעבר לאבחונים הקבילים, שיתנו ביטוי לכלל הרכיבים אותם אתם מבקשים להציף בפני הוועדה.

3. חשוב להכיר את הפרטים שמונפקים על ידי המוסד החינוכי ולוודא שהם מוגשים באופן מלא ומשקף. למשל, המסגרת החינוכית נדרשת להגיש תיעוד מפורט של ההתערבויות שנעשו במסגרת החינוכית ולכן יש לוודא שאכן כלל המידע מובא לידיעת הוועדה.

בשלב השני – דיוני הוועדה, שיתקיימו עד ליום 15.5 עבור תלמידי בתי הספר ועד ליום 31.5 עבור תלמידי הגנים. חשוב לדעת כי להורים קיימת זכות לקבל לידיהם, לפחות 14 ימים לפני מועד הדיון בוועדה, את כלל המסמכים שנמצאים בפני הוועדה ויכולים לשמש אותה. כמו כן, שימו לב כי ההורים זכאים להגיע לוועדה מיוצגים, הן על ידי גורם מקצועי-טיפולי והן על ידי עורך דין וכי דיוני הוועדה ירשמו בפרוטוקול. במסגרת הדיונים, הוועדה מוסמכת לדון בנושאים הבאים:

1. דיון בזכאותו של תלמיד עם מוגבלות לשירותי חינוך מיוחד.

2. דיון ברמת התפקוד והצרכים של התלמיד, בהתאם למצבו בתחומים הבאים: קוגניטיבי, לימודי, שפתי, רגשי, חברתי, עצמאות תפקודית והתארגנות, ותקשורת.

3. דיון בהיקף סל השירותים שינתן לתלמיד, בהתאם לרמת התפקוד שנקבעה לו.

בשלב השלישי – מסירת החלטת הוועדה ובחירת ההורים במסגרת החינוכית. בסיום עבודתה, תמסור ועדת זכאות ואיפיון החלטה כתובה ומנומקת להורי התלמיד, וכן את פרוטוקול הדיון. החלטת הוועדה תכלול את פירוט השירותים להם זכאי התלמיד במסגרת החלופות החינוכיות הבאות: כיתה רגילה במוסד חינוך רגיל, כיתת חינוך מיוחד במסגרת מוסד חינוך רגיל ומוסד חינוך מיוחד, כאשר שירותי החינוך המיוחדים שהתלמיד עשוי להיות זכאי להם מפורטים בתוספת השנייה לחוק חינוך מיוחד. המשמעות היא כי הוועדה צריכה לפרט, כבר בהחלטה הראשונית, את סל השילוב לו זכאי התלמיד במסגרת כיתה רגילה.

אחד השינויים הדרמטיים בתיקון 11 לחוק חינוך מיוחד, הוא עיגונה של זכות ההורים לבחור את המסגרת בה הם מעוניינים שילדם יתחנך בהתאם להחלטת הוועדה ולמסור את החלטתם לוועדת זכאות ואפיון תוך 14 ימים ממועד קבלת החלטת הוועדה.
במקרים חריגים, ועדת זכאות ואפיון יכולה להחליט על השמת התלמיד במסגרת חינוכית שונה מזו שבחרו ההורים. מקרים אלה הם רק כאשר ועדת זכאות ואפיון סברה, בהסתמך על חוות דעת של גורמים טיפוליים, שיש חשש ממשי לפגיעה בשלום התלמיד או בשלומם של אחרים במסגרת החינוכית שבה בחרו הוריו, ובלבד שניתנה להורים זכות טיעון בנושא ושהדיון יובא בפני מנהלת או סגנית אגף א' לחינוך מיוחד במשרד החינוך.

כמו כן חשוב לדעת כי במקרה בו ההורים לא יודיעו על בחירתם בטווח הזמנים הקבוע בחוק, ועדת הזכאות והאפיון רשאית להחליט על המסגרת החינוכית המתאימה לתלמיד, תוך הענקת זכות קדימה לשילוב התלמיד במוסד לחינוך רגיל.
על החלטת ועדת זכאות ואפיון ניתן לערער לוועדת השגה.
בשלב השני – דיוני הוועדה, שיתקיימו עד ליום 15.5 עבור תלמידי בתי הספר ועד ליום 31.5 עבור תלמידי הגנים. חשוב לדעת כי להורים קיימת זכות לקבל לידיהם, לפחות 14 ימים לפני מועד הדיון בוועדה, את כלל המסמכים שנמצאים בפני הוועדה ויכולים לשמש אותה. כמו כן, שימו לב כי ההורים זכאים להגיע לוועדה מיוצגים, הן על ידי גורם מקצועי-טיפולי והן על ידי עורך דין וכי דיוני הוועדה ירשמו בפרוטוקול. במסגרת הדיונים, הוועדה מוסמכת לדון בנושאים הבאים:

1. דיון בזכאותו של תלמיד עם מוגבלות לשירותי חינוך מיוחד.

2. דיון ברמת התפקוד והצרכים של התלמיד, בהתאם למצבו בתחומים הבאים: קוגניטיבי, לימודי, שפתי, רגשי, חברתי, עצמאות תפקודית והתארגנות, ותקשורת.

3. דיון בהיקף סל השירותים שינתן לתלמיד, בהתאם לרמת התפקוד שנקבעה לו.

בשלב השלישי – מסירת החלטת הוועדה ובחירת ההורים במסגרת החינוכית. בסיום עבודתה, תמסור ועדת זכאות ואיפיון החלטה כתובה ומנומקת להורי התלמיד, וכן את פרוטוקול הדיון. החלטת הוועדה תכלול את פירוט השירותים להם זכאי התלמיד במסגרת החלופות החינוכיות הבאות: כיתה רגילה במוסד חינוך רגיל, כיתת חינוך מיוחד במסגרת מוסד חינוך רגיל ומוסד חינוך מיוחד, כאשר שירותי החינוך המיוחדים שהתלמיד עשוי להיות זכאי להם מפורטים בתוספת השנייה לחוק חינוך מיוחד. המשמעות היא כי הוועדה צריכה לפרט, כבר בהחלטה הראשונית, את סל השילוב לו זכאי התלמיד במסגרת כיתה רגילה.

אחד השינויים הדרמטיים בתיקון 11 לחוק חינוך מיוחד, הוא עיגונה של זכות ההורים לבחור את המסגרת בה הם מעוניינים שילדם יתחנך בהתאם להחלטת הוועדה ולמסור את החלטתם לוועדת זכאות ואפיון תוך 14 ימים ממועד קבלת החלטת הוועדה.
במקרים חריגים, ועדת זכאות ואפיון יכולה להחליט על השמת התלמיד במסגרת חינוכית שונה מזו שבחרו ההורים. מקרים אלה הם רק כאשר ועדת זכאות ואפיון סברה, בהסתמך על חוות דעת של גורמים טיפוליים, שיש חשש ממשי לפגיעה בשלום התלמיד או בשלומם של אחרים במסגרת החינוכית שבה בחרו הוריו, ובלבד שניתנה להורים זכות טיעון בנושא ושהדיון יובא בפני מנהלת או סגנית אגף א' לחינוך מיוחד במשרד החינוך.

כמו כן חשוב לדעת כי במקרה בו ההורים לא יודיעו על בחירתם בטווח הזמנים הקבוע בחוק, ועדת הזכאות והאפיון רשאית להחליט על המסגרת החינוכית המתאימה לתלמיד, תוך הענקת זכות קדימה לשילוב התלמיד במוסד לחינוך רגיל.
על החלטת ועדת זכאות ואפיון ניתן לערער לוועדת השגה.

מהי ועדת השגה?

ככל שאתם סבורים שנפלה טעות בהחלטת ועדת זכאות ואפיון, בין אם בזכאותו של התלמיד לשירותי חנ"מ, בקביעת רמת תפקודו, או בהיקף סל השירותים שנקבע לו, וכן במקרה שבו ההליך בוועדת זכאות ואיפיון התקיים, לשיטתכם, תוך פגיעה בזכויותיכם או בזכויות ילדכם, אתם זכאים לערער על ההחלטה לוועדת השגה.

את ההשגה יש להגיש תוך 21 ימים ממועד קבלת החלטת ועדת זכאות ואפיון.

הדיונים בוועדת ההשגה יתקיימו בנוכחות ההורים ומי מטעמם וירשמו בפרוטוקול שימסר להורים ככל האפשר עם תום הדיון בוועדה ולא יאוחר מ-14 ימים מתום הדיון או מהמועד שבו נמסרה להורים החלטת הוועדה, לפי המוקדם.
ועדת ההשגה רשאית לקבל או לדחות את ההשגה, ובמקרים מסוימים גם להחזיר את הדיון לוועדת זכאות ואפיון. החלטת ועדת ההשגה תינתן תוך 21 ימים ממועד הגשת ההשגה, בכתב ובאופן מנומק.
על החלטת ועדת השגה ניתן לעתור במסגרת עתירה מנהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים. עתירה מנהלית כאמור צריכה להיות מוגשת בסמוך לקבלת החלטת ועדת ההשגה, ללא שיהוי, ולכל המאוחר עד 45 ימים ממועד קבלת החלטת ועדת ההשגה.

מה זה דיון חוזר?

ככלל, מדי שלוש שנים יובא עניינו של תלמיד עם מוגבלויות לדיון חוזר בוועדת זכאות ואיפיון, וזאת באמצעות מנהל המוסד החינוכי בו לומד התלמיד.

הדיון החוזר יכול להערך בלי נוכחות ההורים, על בסיס מסמכים שהוגשו על ידי מנהל המוסד החינוכי בלבד, אך במקרה כזה הוועדה לא יכולה להורות על השמתו של התלמיד במסגרת חינוכית שאינה תואמת את בחירת ההורים.

למנהל המוסד ולהורים קיימת אפשרות לבקש דיון חוזר בשלב מוקדם יותר ובלבד שחלפה לפחות שנה מהחלטת ועדת האיפיון והזכאות. אם טרם חלפה שנה ובכל זאת ההורים או מנהל המוסד החינוכי מעוניינים לקיים דיון חוזר, נדרש גם אישור של מנהל מחוז.

לסיכום

ההליך המתקיים בפני ועדת זכאות ואפיון הוא הליך מורכב גם ברמה הפרוצדורלית, גם ברמה המשפטית וגם ברמה הרגשית.

משרדנו מלווה הורים ותלמידים רבים בהליכים מול ועדת זכאות ואפיון, בהליכי השגה ובהליכים בבתי משפט לעניינים מנהליים.

כתבות נוספות