נוהל תקצוב מוסדות חינוך-תשפ"ג

כחלק מהתנאים לקבלת רישיון להפעלת גן ילדי או בית ספר, אתם נדרשים לעמוד בבדיקת איתנות פיננסית אותה עורכים רואי חשבון במשרד החינוך. הבדיקה הפיננסית נערכת במסגרת הליך הרישוי והיא נדרשת בין אם המוסד החינוכי מבקש ממשרד החינוך תקצוב ובין אם לא. על מנת להקל עליכם את התהליך, נפרוש בפניכם את עיקרי הדברים:
נכתב ע"י: עו"ד גל קנר אלימי

שיתוף ברשתות:

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email

כללי

בעצם, עוד בשלב בקשת הרישוי, משרד החינוך בודק האם בכלל קיימת למוסד החינוכי המסוגלות הכלכלית להפעיל גן ילדים או בית ספר, לאורך כל תקופת הרישיון. כמו כן נבדק אופן ניצול תקציבי החינוך, אופן תשלום השכר ותשלומים נלווים לעובדי הוראה ולעובדי עזר ונושאים הקשורים לניהול תקין של הבעלות.

בנוסף, משרד החינוך עורך ביקורות איתנות פיננסית יזומות גם למסגרות שכבר פועלות ברישיון, ובודק, את האיתנות הפיננסית שלהם, את אופן ניצול התקציבים ואת תשלומי השכר לעובדים.

תקצוב משרד החינוך לגני ילדים ולבתי ספר מוכרים שאינם רשמיים אומנם דומה באופן בסיסי לתקצוב גנים ובתי ספר ממלכתיים, אך לא מדובר בתקצוב מלא ובנוסף, נוסחת התקצוב משתנה בין גן ילדים לבית ספר.

תקצוב גן ילדים מוכר שאינו רשמי

התקצוב בגני ילדים מוכרים שאינם רשמיים, נעשה פר ילד, כאשר עלות ילד מורכבת מעלות גננת ועוזרת בגן מוכר שאינו רשמי.

עלות זו משתנה בהתאם לרשות בה הגן פועל (רשות מקבלת מענק או נטולת מענק), ובהתאם לגילאי הרישום בגן (גן חובה או גן 3-4). כמו כן, למשרד החינוך כללים ייעודיים לגבי סבסוד גני ילדים מוכרים שאינם רשמיים הפועלים במועצות אזוריות. חשוב לשים לב שבניגוד למוסדות ממלכתיים, בהם השכר משולם על פי נתוני הגננת והסייעת בפועל, בגני ילדים מוכרים שאינם רשמיים, התקצוב נקבע לפי פרופיל העסקה ממוצע של גננת וסייעת. הדבר יכול להטות את התקצוב בגין השכר, בפרט כאשר הגננת בעלת ותק והכשרה רבים, ומומלץ להכיר את המספרים והמשמעויות לפני שמעסיקים את הצוות בגן.

בנוסף, משרד החינוך משתתף ברכיבי תקצוב נוספים, רק כאשר הם מדווחים כנדרש ועומדים בתנאי הסף, כמו למשל תקצוב סייעת שניה בגני ילדים 3-4, יום לימודים ארוך, תקצוב סייעות רפואיות (מלווים אישיים) וכו'.

תקצוב גני ילדים ניתן אך ורק עבור ילדים ששובצו על ידי הרשות המקומית לגן הילדים בהתאם לגילאי הרישום שלהם, ורק כאשר בגן הילדים מתחנכים לכל הפחות 11 ילדים.

תקצוב בית ספר מוכר שאינו רשמי

תקציב בתי הספר המוכרים שאינם רשמיים הוא בשיעור של עד 75% מתקציב תקן הבסיס לתלמיד במוסד רשמי. מעבר לתקן הבסיס, משרד החינוך מסבסד בתי ספר גם עבור שעות תמרוץ וטיפוח, אך זוהי התוספת השעתית היחידה בגינה הוא מעניק תקצוב לבתי ספר, ובתי הספר לא מקבלים תקצוב עבור שעות תוספתיות מסוגים אחרים (למעט בתי ספר חרדיים של רשתות החינוך שבנוגע אליהן נקבעו כללים אחרים).

התקציב של בית הספר מחושב בהתאם לפרופיל בית הספר, שמשקף את הממוצע של נתוני צוות עובדי ההוראה בבית הספר מבחינת ותק, השכלה, הכשרה והיקפי משרה. המשמעות היא שפרופיל המוסד משפיע על עלות המשרה החודשית הממוצעת ועל התקצוב שיתקבל בפועל. בנוסף, התקציב לבית ספר כולל תשלום חלקי של המרכיבים הקבועים והנלווים לשעות ההוראה, כאשר עבור חלק מהרכיבים ההשתתפות היא בהתאם לשיעורי תקצוב ייעודים לבתי ספר מוכרים שאינם רשמיים, ועבור אחרים ההשתתפות היא מלאה כמו במוסדות הרשמיים.

מסמכי איתנות פיננסית ובקשת תקצוב

על מנת להיות זכאים לתקצוב גן ילדים או לתקצוב בית ספר, אתם נדרשים להגיש למשרד החינוך את המסמכים הפיננסיים בד בבד עם בקשת הרישוי.

המסמכים הפיננסים אותם אתם נדרשים להגיש מורכבים מאסופת מסמכים חשבונאיים הכוללת מסמכים מרואה החשבון, מסמכים מגופים חיצוניים (כמו מע"מ ומס הכנסה), ומסמכים מטעמכם. הליך בדיקת האיתנות הפיננסית, נעשה באופן הבא:

• בשלב הראשוני, תבחן תקינות המסמכים והגשתם השלמה. ככל שהמסמכים הוגשו באופן לא תקין, לא תינתן אפשרות להשלימם לאחר מועדי הרישוי.

• בשלב השני, רואי החשבון של משרד החינוך יערכו בדיקות חשבונאיות מקיפות על בסיס המסמכים שהגשתם, ביניהן בחינת סעיפי הרכוש, התחייבויות, בחינת מקורות הכנסה, בחינת הוצאות וכדומה.

• בסיום הבדיקה יערך חישוב משוקלל של כלל המדדים שנבדקו, כאשר לכל מדד יחס פיננסי קבוע, ורמת האיתנות הפיננסית תקבע בהתאם לציון הסופי שיתקבל, ועל בסיס שיקול דעתו המקצועי של רואה החשבון המבקר.

נהלי משרד החינוך מגדירים ארבע רמות של איתנות פיננסית: נמוכה ביותר, נמוכה, סבירה, וגבוהה. רק בעלות בעלת רמת איתנות פיננסית סבירה או גבוהה תהא זכאית לקבל רישיון להפעלת מוסד חינוך חדש.

מוסדות חינוך אשר אוחזים ברישיון, ונמצא כי רמת איתנותם הפיננסית נמוכה ביותר או נמוכה יקבלו התראה בדבר אי חידוש או ביטול רישיונם וכן התראה על הפסקת תקצובם. לבעלות תינתן אפשרות להגיש את התייחסותה וכן מסמכים נוספים להוכחת איתנותה הפיננסית תוך 14 ימים (מעין זכות שימוע).

שימו לב, אישור בדבר איתנות פיננסית הוא אישור עקרוני ובפועל על מנת לזכות לתקצוב אתם נדרשים להחזיק ברישיון ובהכרה למסגרת החינוכית וכן נדרשים לשיבוץ בפועל של ילדים במסגרות החינוך עבורם מתבקש תקצוב.

לסיכום

להליך בדיקת איתנות פיננסית יש השלכות משמעותיות גם על הליכי הרישוי וגם על הליכי התקצוב. משרדנו מלווה בעלויות חדשות וקיימות, הן במסגרת הליכי בדיקת האיתנות הפיננסית והן במסגרת הליכי ביקורות עומק.

כתבות נוספות