צוואות, ירושות וייפוי כוח מתמשך

רצונו של אדם להחליט מה ייעשה ברכוש שהוא מותיר אחריו לאחר מותו או לאחר שהוא מאבד את היכולת לקבל החלטות בענייניו, הוא זכות בסיסית המעוגנת בדין הישראלי, אך איך עושים זאת והאם ניתן להתנגד להוראות שאדם השאיר אחרי לכתו? התשובות המלאות במאמר שלפניכם.
נכתב ע"י: עו"ד גל קנר אלימי

שיתוף ברשתות:

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
בישראל, החוק המסדיר את דיני הירושה והצוואה הוא חוק הירושה, תשכ"ה-1965 והחוק המסדיר את ייפוי הכוח המתמשך הוא חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962.

חוקים אלה מסדירים את מערכת הדינים החלה על ירושות, צוואות ועל ייפוי כוח מתמשך, כאשר כל אחד מהנושאים עומד בפני עצמו ויש לו מערכת כללים נפרדת, למרות הקשר הברור ביניהם.

מהי צוואה?

צוואה היא מסמך משפטי המפרט את החלטותיו של אדם באשר לכל מה שייעשה ברכושו לאחר מותו, כאשר בהתאם לסעיף 19 לחוק הירושה, קיימות כמה דרכים לערוך צוואה:

1. צוואה בכתב יד: צוואה בכתב ידו של המצווה צריכה לכלול תאריך, בכתב יד, ולהיחתם על ידי המצווה. באשר לצוואה זו, ולצוואה זו בלבד, המחוקק קבע כי צוואה צוואה בכתב יד מחייבת נטל הוכחה כבד בדבר גמירות דעתו של המצווה.
צוואה בכתב יד מהווה פעמים רבות נושא למחלוקת בין היורשים, ובעיקר לטענה בדבר השפעה בלתי הוגנת, שהרי לא ניתן לדעת האם היה מלבד המצווה מישהו נוסף עימו אשר הפעיל עליו לחצים במסגרת עריכת הצואה.

2. צוואה בפני עדים: צוואה בפני עדים תערך בכתב ותיחתם על ידי המצווה. במסגרת שלב זה, בו המצווה חותם על הצוואה, צריכים להיות נוכחים שני עדים שגם יאשרו בחתימתם על הצוואה, כי המצווה חתם בפניהם והצהיר בפניהם שזו צוואתו.

3. צוואה בפני רשות: צוואה בפני רשות יכולה להיערך כאשר המצווה מקריא את צוואתו בפני מותב שיפוטי (בית משפט לענייני משפחה, רשם לענייני ירושה או חבר של בית דין דתי). בסופה של הקראת הצוואה, המותב השיפוטי יאשר את הצוואה.

4. צוואה בעל פה: למרות המורכבות של הדבר, אדם יכול לצוות את צוואתו גם בעל פה, אך צריכים להתקיים מספר תנאים על מנת שהוראותיו של המצווה יחשבו כצוואה כדין:
• על האדם להיות 'שכיב מרע', כלומר, עתיד למות בזמן הקרוב. ככל שהאדם לא נפטר חודש מהיום בו הוא מסר את צוואתו, הצוואה תבוטל מאליה.
• הצוואה צריכה להימסר בפני שני עדים.
• העדים יכתבו זכרון דברים בזמן או בסמוך להקראת הצוואה וכן יציינו את הנסיבות בהן היא נכתבה.

האם חייבים להפקיד את הצוואה אצל רשם הירושה?

לא. אך כאשר אדם עורך צוואה בפני עדים או בכתב יד, אז הוא רשאי להפקיד את צוואתו, והפקדה כאמור תהווה ראיה לכאורה שהמצווה עשה את הצוואה ושמועד עריכתה הוא לכל המאוחד היום בו היא הופקדה.
חשוב לציין כי הפקדת צוואה איננה מחייבת לעולמי עד, והמצווה יכול בכל שלב לקבל בחזרה כל צוואה שהפקיד.

מהי צוואה הדדית?

צוואה הדדית היא צוואה שבני הזוג עורכים יחד בהתאם לסעיף 8א לחוק הירושה, ובמסגרתה הצדדים מחליטים על צוואה משותפת, שהוראותיה מתקבלות במשותף ובהסכמה על ידי שני בני הזוג, וכן הופכים אותה להדדית, כאשר בני הזוג תולים את ההסדרים שבצוואה לכאלו התלויים זה בזה.

צוואה הדדית יכולה להיות על גבי מסמך אחד החתום על ידי שני הצדדים אך גם על גבי שני מסמכים נפרדים, ובלבד שהוראותיה מסתמכות על ההוראות המקבילות של הצוואה של בן הזוג האחר. אין בכך כדי לחייב סימטריה בין בני הזוג, ובפועל צוואה הדדית לא חייבת להיות שוויונית.

חשוב לשים לב כי החוק מתיר למי שערך צוואה לחזור בו, בכל רגע נתון, מצוואתו, בין אם זו צוואה הדדית ובין אם לאו. אם במסגרת הצוואה ההדדית בני הזוג לא קבעו מה יהיה מצב הדברים במקרה של חזרת מי מהצדדים מצוואתו ההדדית וביטולה, כפי שמותר לו לעשות על פי החוק, חוק הירושה קובע עבורו כיצד יש לעשות כן.

האם ניתן להתנגד לצוואה?

כמובן.
לאחר שאדם שכתב צוואה כדין נפטר, הצוואה שלו מוגשת למימוש אצל רשם הירושה, והאחרון קובע פרק זמן להגשת התנגדויות לצוואה. העילות להתנגדות לצוואה קבועות בחוק הירושה, והן כדלהלן:

✖ אי כשירות לערוך צוואה או פסלות להוריש: מדובר באחת מן העילות הנפוצות להתנגדות לצוואה. במסגרת עילה זו ניתן להעלות טענה נגד כשירותו של המצווה במועד עריכת הצוואה (למשל אם היה קטין או פסול דין במועד עריכתה) או טענה לפיה המצווה לא היה כשיר להבין את טיבה ו/או הוראותיה של הצוואה. כלומר האם מצווה ידע, בעת עריכת הצוואה, מי יורשיו, מה רכושו והיקף רכושו, מה ציפיות היורשים, ומה השלכות הצוואה. חשוב לשם לב כי העקרון של כיבוד רצון המצווה הוא כה חשוב עד כי מקרים כמו דמנציה, אלצהיימר, מחשבות שווא, היותו של אדם חסוי שמונה לו אפוטרופוס וכיוצ"ב, אינם מעידים באופן מיידי על חוסר כשרות, וכל מקרה נבדק לפי נסיבותיו.

✖ מעורבות בעריכת הצוואה: הוראת צוואה המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה בן-זוגו של אחד מאלה – בטלה, למעט במקרה של צוואה בעל פה. במקרה כזה נבדקת מידת המעורבות של הזוכה בעריכת צוואה, וככל שנמצא כי הזוכה בצוואה או מי מטעמו השפיע על המצווה או על אופן ניסוח הוראותיו שלא בתום לב, יהיה בכך כדי להוות עילה להתנגדות לצוואה.

✖ טעות בצוואה: כאשר אדם שלישי סבור כי המצווה הניח עובדות שונות מכפי שהן במציאות וכי הנחות שגויות אלה הובילו אותו לקבוע הוראות שאילולא ההנחות השגויות לא היה מצווה אותן, ניתן להגיש התנגדות לאור טעות בצוואה. לצד הוכחת הטעות, מגיש ההתנגדות נדרש גם להוכיח מה המצווה היה מורה אילולא אותה טעות. חשוב לשים לב כי טענה לטעות צריכה לעלות עד שנה מהיום שנודע עליה למצווה.

✖ צוואה סתומה: הכוונה היא לצוואה שלא ניתן להבין את הוראותיה, ולא ניתן להבין ממנה מה המצווה מבקש לקיים.

✖ השפעה בלתי הוגנת: הכוונה למקרים בהם המצווה נוצל בשל תלותו באדם שלישי לשם ניהול חייו ורכושו, וכתוצאה מכך ערך צוואה לטובתו של אותו אדם שלישי בו המצווה היה תלוי. המבחן הוא לא עצם התלות של המצווה באדם השלישי, אלא האם האדם השלישי ניצל תלות זו לטובת השפעה בלתי הוגנת על המצווה. חשוב לשים לב כי טענה להשפעה בלתי הוגנת צריכה לעלות עד שנה מהיום שנודע עליה למתנגד.

✖ מסירת זכות הציווי לאחר: הזכות לצוות היא זכות אישית ואין להעביר אותה לאדם שלישי, שיחליט 'במקום' המצווה. ככל והצוואה מכילה הוראה לפיה אדם שלישי יחליט מי יהיה היורש של המצווה, אזי מדובר בהוראה פסולה. חריג לכך, הוא מקרה בו המצווה מציין בצוואתו אנשים שמתוכם יש לבחור זוכה או נכסים שמתוכם יש לבחור מנה וכן קובע כי אדם שלישי יבחר את הזוכה או את המנה.

✖ צוואה לא חוקית: הכוונה לצוואה שביצועה נוגד את הוראות החוק. מדובר על צוואות נדירות ביותר.

✖ הוראה בלתי אפשרית בצוואה: הכוונה להוראה שלא ניתן לקיימה, בשונה מהוראה לא חוקית.

✖ הוראה בלתי מוסרית בצוואה: הוראה בלתי מוסרית היא הוראה הנוגדת את תקנת הציבור באופן מובהק. בית המשפט קבע כי תקנת הציבור היא תקנה המשקפת את תפיסתו של הציבור הישראלי הנאור באשר לרמת ההתנהגות הראויה בחברה הישראלית, ולכן ציווי בצוואה הפוגע באופן בלתי מוסרי קיצוני במוסכמות חברתיות ברורות, יכול להוות טענה להוראה בלתי מוסרית בצוואה.

האם פגם בצוואה בהכרח מביא לביטולה?

צוואות שלא נערכות בהתאם לדין, כלומר עם פגם או עם חסר בצורתן, יכולות, בהתאם לסעיף 25 לחוק הירושה, לקבל את אישורו של בית המשפט. במסגרת הליך העוסק באפשרות ביטול צואה, עו"ד לצוואות צריך לשכנע את בית המשפט מתרשם כי הצוואה משקפת את רצונו האמיתי והחופשי של המצווה וכי התקיימו מרכיבי היסוד של הצוואה, כמפורט להלן:

1. בצוואה בכתב יד – הצוואה כולה כתובה בכתב ידו של המצווה.

2. בצוואה בעדים – הצוואה בכתב והמצווה הביאה בפני שני עדים.

3. בצוואה בפני רשות – הצוואה נאמרה בפני רשות או הוגשה לרשות, על ידי המצווה עצמו.

4. בצוואה בעל פה – הצוואה נאמרה על ידי המצווה עצמו, בפני שני עדים, בעת שהיה שכיב מרע או בעת שראה את עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות.

מהי ירושה?

חוק הירושה קובע כי כאשר אדם נפטר ולא הותיר אחריו צוואה, אזי עזבונו יחולק בהתאם להוראות הדין, כאשר בן או בת הזוג יקבלו מחצית מהעיזבון וילדי המנוח יקבלו את המחצית השנייה של העזבון.

הליך מימוש ירושה דומה להליך מימוש צוואה. בשלב הראשון יש לפנות לרשם הירושה בבקשה למתן צו ירושה, כאשר טרם מימוש הירושה, ניתן יהיה להגיש התנגדויות. להלן דוגמאות לעילות להתנגדות לצו ירושה:

✖ קיים צד שלישי שזכאי לזכויות מהירושה שלא נכלל בבקשה לצו ירושה.

✖ הבקשה לצו ירושה כוללת אנשים שאינם יורשים לפי דין ואינם זכאים לחלק בירושה.

✖ קיימת למנוח צואה.

✖ קיימים חובות שעל המנוח לשלם מהעיזבון.

את ההתנגדות לצו הירושה יש להגיש זמן קצר ככל הניתן לאחר מועד הגשת הבקשה הרשמית לצו הירושה ולא יאוחר מתום המועד אשר נקבע לצורך הגשת התנגדויות.

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי מחייב, במסגרתו יכול אדם למנות מראש מיופה כוח, אשר ידאג לענייניו הרכושיים והרפואיים, במקרה והאדם כבר לא יהיה כשיר לטפל בהם.

אדם שעורך ייפוי כוח מתמשך מכונה בחוק 'ממנה'. ממנה צריך להיות מעל גיל 18, ולהבין את המשמעות של ייפוי הכוח המתמשך, מטרותיו ותוצאותיו.

מיופה הכוח צריך גם הוא להיות מעל גיל 18, ולעמוד בכל התנאים הבאים:

1. הוא לא מונה כמיופה כוח עבור יותר משלושה ממנים, אלא אם מדובר בבני משפחתו.

2. הוא אינו אדם אשר מונה לו אפוטרופוס או שייפוי כוח מתמשך שהוא עצמו ערך נכנס לתוקף, כלומר שמיופה הכוח עצמו צריך להיות כשיר.

3. הוא לא הוכרז כפושט רגל (אלא אם קיבל הפטר), ולא הוכרז על ידי בנק ישראל כלקוח מוגבל חמור.

4. הוא אינו מספק לממנה שירותים כלשהם תמורת תשלום, אלא אם הוא קרוב משפחתו.

5. הוא אינו מקבל מהממנה מגורים תמורת תשלום.

בחירת מיופה הכוח חשובה ביותר וצריכה להיעשות לאחר מחשבה מרובה ותוך תשומת לב לשיקולים כגון תקשורת בין הממנה למיופה הכוח, אמון ואופיו של מיפה הכוח. בנוסף, חשוב לקבוע במסגרת ייפוי הכוח המתמשך גם מיופה כוח מחליף, שיכנס לתוקף במקרה שמינויו של מיופה הכוח הראשי יפקע.בנוסף, קיימת אפשרות למנות מספר מיופי כוח, וזאת כדי לוודא שיהיה מערך איזון ופיקוח. על מנת לא לייצר סרבול שלא לצורך, ניתן להגדיר נושאים ספציפיים שבהם יפעלו מספר מיופי כוח במשותף ורצוי לקבוע את אופן שיתוף הפעולה ביניהם.

אמצעי פיקוח נוסף הוא הגדרת גורמים מיודעים, וקביעה שאלה יקבלו דיווח ישיר ממיופה הכוח, כאשר אופן ותדירות היידוע יקבעו גם הם על ידי הממנה. לחילופין, ניתן לקבוע כי מיופה הכוח ידווח לאפוטרופוס הכללי.

ייפוי כוח מתמשך, יכול לעסוק אך ורק בעניינים רכושיים, כלכליים ואישיים. כאשר עניינים אישיים מוגדרים בחוק ככאלה הכוללים, בין היתר, את רווחתו האישית של הממנה, צרכיו, מגוריו, בריאותו, ענייניו הגופניים, הנפשיים והחברתיים.
במסגרת הדין, הוגדרו מגבלות על פעולותיו של מייפה הכוח. המשמעות היא שנקבעו פעולות שמיופה הכוח אינו מוסמך לבצע אותן כלל ופעולות שהוא מוסמך להן רק באישור בית משפט. כך למשל, מיופה כוח אינו רשאי לבצע המרת דת; מתן הסכמה למסירת ילד לאימוץ; השתתפות בבחירות; עריכת צוואה וכו'. מיופה כוח נדרש לאישור בית המשפט בפעולות שהן בעיקרן פעולות כלכליות המערבות צד ג', כמו למשל מתן תרומות, מתנות, הלוואות; עסקאות מקרקעין; השקעות וכיוצ"ב, והכל בהתאם למגבלות הקבועות בדין.

לסיכום

עריכת צוואה ועריכת ייפוי כוח מתמשך הן פעולות חשובות לעין שיעור, שתהיה להן השפעה דרמטית על בני משפחתכם במקרה של פטירה ועליכם במקרה של העדר כשרות. בניגוד לדעה הרווחת, מומלץ לערוך צוואה וייפוי כוח מתמשך בשלב מוקדם, מבלי להמתין לזקנה, ולעדכן את ההוראות בהן מעת לעת, בהתאם לנסיבות המשתנות.

משרדנו מתמחה בעריכת צוואות וייפוי כוח מתמשכים, וכן בליווי וייעוץ משפטי בנושאי ירושה, צוואות וייפוי כוח מתמשך, ונשמח לעמוד לרשותכם בנושא.

כתבות נוספות